Các khái niệm kế toán chủ yếu

Table of Contents

Kế toán kép #

Odoo tự động tạo tất cả các bút toán hậu trường cho mỗi giao dịch kế toán của bạn: hóa đơn khách hàng, đơn đặt hàng tại các điểm bán hàng, chi phí, vận chuyển hàng tồn kho, v.v.

Odoo sử dụng quy tắc của hệ thống nghiệp vụ kế toán kép

Powered by BetterDocs