CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Tư vấn và triển khai Odoo

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ODOO ERP

Đào Tạo Odoo

Nâng cấp hệ thống Odoo ERP và dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

IoT – Internet of Things

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN

Tư vấn và triển khai Odoo

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ODOO ERP

Đào Tạo Odoo

Nâng cấp hệ thống Odoo ERP và dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

IoT – Internet of Things

VỚI ĐA DẠNG GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH

Sản xuất

Thương mại

May mặc

Bán lẻ

Nông nghiệp Thủy sản

Nông nghiệp Chăn nuôi

Nhượng quyền kinh doanh

Kinh doanh ăn uống – F&B (Food and Beverage)

VỚI ĐA DẠNG GIẢI PHÁP CHUYÊN NGÀNH

Sản xuất

Thương mại

May mặc

Bán lẻ

Nông nghiệp Thủy sản

Nông nghiệp Chăn nuôi

Nhượng quyền kinh doanh

Kinh doanh ăn uống – F&B (Food and Beverage)

KHÁCH HÀNG