TASYS CUNG CẤP DỊCH VỤ ODOO ERP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Tư vấn và triển khai Odoo

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ODOO ERP

Đào Tạo Odoo

Nâng cấp hệ thống Odoo ERP và dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

IoT – Internet of Things

TASYS CUNG CẤP DỊCH VỤ ODOO ERP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Tư vấn và triển khai Odoo

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ODOO ERP

Đào Tạo Odoo

Nâng cấp hệ thống Odoo ERP và dịch vụ kỹ thuật

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

IoT – Internet of Things

KHÁCH HÀNG